Babafalat

Segítség a hozzátápláláshoz

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési nyilatkozat

 1. Adatkezelő

Kupi Zoltán e.v.

Nyilvántartási szám: 40962485

Adószám: 66922777-1-51

Székhely: 2132 Göd, Teleki Pál u. 33.

www.babafalat.hu

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-139761/2018., NAIH-142004/2018.

Kapcsolattartó: Kupiné dr. Vámos Veronika (vera@babafalat.hu)

 

 1. Az adatvédelmi szabályzat célja

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról értesít.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Kezelt adatok köre: Az érintett által a feliratkozáskor megadott név és e-mail cím. A hírlevél küldő szoftver (SalesAutopilot) a feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját is rögzíti.

Adatkezelés célja: A megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal kezeljük. Az érintett számára a leiratkozás lehetősége minden egyes hírlevélben biztosítva van, egy kattintásra.

3.2 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név, email cím, számlázási cím, és amennyiben az érintett megadta, a számlázási név. A megrendelő szoftver (SalesAutopilot) feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti.

Adatkezelés célja: A megrendeléskor megadott e-mail címet a rendelt szolgáltatás teljesítése és számlaküldés céljából kezeljük. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, további ajánlatokat küldünk termékeinkről.

 

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Hírlevél feliratkozás esetén az adatok felhasználása emailek, tudásanyagok küldése céljából történik. Jogalapja az érintett hozzájárulása. Megőrzési idő a leiratkozásig terjed.

Megrendelés esetén az adatok felhasználása a megrendelés teljesítése, a termék elküldése céljából történik. Jogalapja az érintett hozzájárulása. A megőrzési idő: 5 év.

A számla kiállításához szükséges adatok megőrzési ideje addig terjed, amíg a számlát megőrizni kötelező (8 év).

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

6.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. (Számla adatok)

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

 1. Adatfeldolgozók, az adatokat megismerők köre

7.1 Tárhelyszolgáltató:

ProfiTárhely Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Webhely: https://profitarhely.hu

E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

 

7.2 Hírlevélszoftver szolgáltató

SalesAutopilot Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

Webhely: http://www.salesautopilot.hu

Adatfeldolgozás helye (webhely): 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

7.3 Számlázószoftver szolgáltató

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7

Webhely: https://szamlazz.hu

E-mail cím: info@szamlazz.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

 

7.4 Könyvelő

Noble Way Kft.

Székhely: 2161 Csomád, Templom u. 37.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1 A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

8.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

8.4 Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.7 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

8.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.10 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webcím: http://www.naih.hu

 

 1. Cookie-k (Sütik)

9.1 A cookie-k feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

9.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.babafalat.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

9.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

 

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 1. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.);
 3. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat 2018. 05. 24-től hatályos.

Babafalat